رمزGTA5برای پلی استیشن

دلار ، جان پر و جان اضافه : R1,R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, up

تفنگ 1:R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

تفنگ 2:, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left.

تفنگ3: , Left, Down, Right, Up R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down

مهمات پر: R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1

مهارت در شلیک:Down, Square, X Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1

مهارت درشلیک:Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1

عضله:Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

چاقی:,Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownTriangle

لاغرمردنی :Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle ,Right

احترام زیاد:X, L1, Up, L2, L2, L1, L1 L1, R1, Triangle, Down, R2,

اقدام به خودکشی:Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1

سیرشدن:Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, X

صحنه آهسته:Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1

صحنه تند:Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square

بازی سریع:Circle, Circle, L1, Square, L1,Square, Square, Square, L1, Triangle Circle, Triangle

گیر ندادن پلیس به R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down:CJ

گیردادن پلیس به Left, Right, Left, Right , R1, Circle, R2, Left, Right :CJ

پلیس با 6ستاره: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Down

بازی بی پلیس: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up


مهارت رانندگی: Right, X, R1, Down, R2, Circle , Up, Up, Square, L2

صبح own, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Up

موشک: R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, X

عابران دیوانه:Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1,Down

عابران ازشما بیزار می شوند: Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2

عابران الویس شن: Square, L2, Up, Down, LeftL1, Circle, Triangle, L1, L1,


*************
رمزهای آب و هوا
هوای معمولی:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down

هوای بارانی:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle

هوای آفتابی: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle

هوای تیره:R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

هوای مه آلود: X, L1, L1, L2, L2, L2, X

طوفان شن: Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R1

شب: L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X. Left

ایست زمان: Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left

*************
رمز های نقلیه
چتر نجات: L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1 , Left, Right

ماشین رالی: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1

ماشین شکاری سریع:R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up Circle, R1

ماشین آشغالی:Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right ,Circle, R1

ماشین کرگدنی:,Triangle Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Circle, Triangle

ماشین نعش کشی: Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right , Down, R2

ماشین گلف: Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X

پرواز: L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down Left, Right

وانت با چرخ تراکتور (هیولا): Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1

دوچرخه own, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 , Left, Left

هیدرا(مار 9 سر که به دست هرکول کشته شد): Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1 Down, Up

هواپیما: Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle , Circle, Up, L1, L2

بولدوزر: R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left

ماشین شکاری: Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1

تریلی: R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1

*************
رمزهای رفت وآمد
ترکیدن ماشینها: R2, L2, R1,L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1.

ماشین های مشکی و شیک: Circle, Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left

ماشین های صورتی:X, R1, L1, Right, Circle,Circle, L1, Down, L2, Left

ماشین ها ازشما بیزار می شوند: L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2

پرش شدید:Left, Right, Square, R2, R2, Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up

ترافیک سنگین:Left, R1, L1, R2, L2, R2, Circle, R1, L2

هندلینگ عالی:Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1

ماشین های محو:Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1

ماشین های آبرو:Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2

تاکسی های خفن:Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, Square, R2, Right

مردم ساحلی:Circle, L1, R1, Triangle, Down , Up, Up, Down, Down, Square

عصر یوکازا:Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square , X, X

عصر دلقکها:Triangle, Triangle, L1, Square, Square, Circle, Square, Down, Circle

ماشین ها پرواز کنن:Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left , Square

/ 0 نظر / 34 بازدید