جکستان

یه کانگرو بچش گم می شه زنگ می زنه میگه آقای پلیس جیبمو زدننیشخند

به حیف نون میگن با اداره جمله بساز میگه ا.......داره بارون میادخنده

/ 0 نظر / 5 بازدید