1-     اعداد زیر را با رقم و با حروف بنویسید.                                           

............................................................................ 20030125120

سی میلیارد و هفتاد میلیون و سیصد هزار و نود             ...............................

........................................                                                     05/3

بارم

 

5/1

2-  قیمت 412 کیلوگرم پرتقال از قرار کیلویی 702 تومان چند تومان می شود ؟

 

 

 

5/0

3- زیر اعدادی که بر 3 و دور اعدادی که بر  5    بخش پذیرند خط بکشید .

                                                               72 – 307 – 541 – 245 – 718 – 720  

 

 

1

4- جای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید .

فاصله های زیاد را با وسیله‏ای به نام ................................. اندازه می‏گیرند .

نسبت ضلعهای مربع به قطرهای آن مثل ................... به .................... است

مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر باشد .................. متر مربع است .

چهار ماه چه کسری از یک سال است ؟ ...........................

 

 

5/2

5- در جای خالی علامت بگذارید .

                      2/7        02/7                                                 

                                  عدد 42            عدد 36              

 

 

5/2

6- ثلث عدد 12 را حساب کنید . ( با رسم شکل )

 

 

 

1

7- زمینی است به شکل مربع به ضلع 800 متر مساحت این زمین چند متر مربع و چند هکتار است؟

 

 

 

 

5/1

8- اعمال زیر را انجام دهید و جواب را تا جایی که امکان دارد ساده کنید و در صورت امکان به عدد مخلوط تبدیل کنید .

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
علیرضا (دانشجوی مهندسی برق)

حل: 1- الف) بیست میلیارد و سی میلیون و صدوبیست و پنج هزار و صدوبیست. ب) 30070300090 2- 412*702=289224 3- یخش پذیر بر 3: 72/720 بخش پذیر بر 5: 245 / 720 4- الف) خط کش[خنده] . معلومه متر یا الان کیلومتر سنج درسته. ب) سوال رو نمی فهمم موضوعش چیه!! مبهمه. خودت اینو می فهمی و معلمت. من کتاب جدید رو ندیدم. تست هوش هم داره؟! ج) 1000000مترمربع د) چهار دوازدهم یا یک سوم. 5-جای خالی نمی بینم. اصلا سوال چی میگه.سوالو درست تایپ نکردی.[شرمنده] 6- میشه 4. شکل دیگه بیخوده. تو کامنت شکل نمیشه. ببخش. 7- 640000مترمربع و 640 هکتار 8- اعمالی نمی بینم که انجام بدم. سوال ناقصه.